JOSH hotel
JOSH Hotel
rsvn@joshhotels.com +662-102-4999
19/2 Phaholyothin Road, Soi Ari 4 (Nua),
Samsennai, Phayathai, Bangkok, Thailand 10400
Book A Room

JOSH Hotel

19/2 Phaholyothin Road, Soi Ari 4 (Nua),
Samsennai, Phayathai, Bangkok, Thailand 10400

Telephone: +662-102-4999

E-mail: rsvn@joshhotels.com